Jednym ze sposobów na uporanie się z nierzetelnymi dłużnikami jest sprzedaż wierzytelności. Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu.

Na czym polega sprzedaż wierzytelności?

Mówiąc o sprzedaży wierzytelności mamy na myśli przeniesienie prawa do wierzytelności na nowego właściciela. Odbywa się ono w oparciu o umowę cesji, w której stronami są cedent (podmiot pozbywający się długu) oraz cesjonariusz (nabywca długu, nowy wierzyciel). Przykładem takiego porozumienia może być cesja zawarta między producentem mebli, któremu kontrahent nie opłacił faktury za dostawę krzeseł, a specjalistyczną firmą finansową oferującą zakup wierzytelności.

W ten sposób można sprzedawać należności wymagalne oraz te wierzytelności, których termin płatności dopiero nadejdzie. Sprzedaż wierzytelności jest więc alternatywą dla windykacji. Ta ostatnia w realiach biznesowych może okazać się karkołomnym zadaniem, wymagającym czasu, wiedzy i determinacji.

Omawianą kwestię reguluje kodeks cywilny, który w art. 509 stwierdza, że wierzyciel nie potrzebuje zgody dłużnika na przeniesienie wierzytelności na podmiot trzeci. Co do zasady, w Polsce obrót wierzytelnościami jest dozwolony, jednak prawodawca zastrzega pewne sytuacje, których wierzyciel nie może sprzedać długu.

Jakie korzyści może zyskać firma sprzedająca wierzytelność?

Bardzo wymierne. Po pierwsze, cedent pozbywa się ryzyka związanego z niewypłacalnością swojego dłużnika. Z barków pierwotnego wierzyciela schodzi też ciężar prowadzenia procesu windykacji i ewentualnych kosztów z nim związanych. Po drugie, sprzedaż długu jest sposobem na szybkie uzyskanie pieniędzy. Po trzecie, sprzedaży podlegają zarówno wymagalne, jak i niewymagalne wierzytelności pochodzące z umów, regresów, praw do zwrotu kaucji itd. Cedowane wierzytelności mogą być udokumentowane w różny sposób: weksle, umowy, noty odsetkowe lub faktury.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/zakup-wierzytelnosci/ – Zapraszamy!

Comments are closed.